ROK SZKOLNY 2018 - 2019

Deklaracja dostępności BIP Zespołu Placówek Oświatowych w Kalinowicach

Zespół Placówek Oświatowych w Kalinowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Zespołu Placówek Oświatowych w Kalinowicach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  Nawigacja:
 • nie wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury,
 • na stronie wystepuje pułapka klawiaturowa,
 • brak ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce,
 • wygląd menu nie jest taki sam na wszystkich stronach,
 • Wygląd:
 • po powiększeniu widoku strony do 200% nie widać całości informacji ze strony.
 • Treści:
 • brak unikalnych tytułów stron informujących o ich zawartości,
 • złożony element graficzny nie ma poszerzonego opisu,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • brakuje opisów tekstowych zawartości elementów filmowych,
 • filmy i animacje nie mają audiodeskrypcji,
 • przy linkach do dokumentów do pobrania brakuje dodatkowych informacji o formacie, wielkości .

Wyłączenia

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż ZPO Kalinowice i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej w oparciu o Listę kontrolną do samodzielnego badania dostępności cyfrowej strony internetowej- dokument opracowany przez Wydział Dostepności Cyfrowej; Centrum GovTech Polska

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jacek Łukaszczyk.
 • E-mail: j.lukaszczyk@zpokalinowice.strzelceopolskie.edu.pl
 • Telefon: (+48) 77 461-75-13

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor ZPO Kalinowice
 • Adres: 47-100 Kalinowice, ul. Szkolna 1
 • E-mail: sekretariat@zpokalinowice.strzelceopolskie.edu.pl
 • Telefon: 77 461-75-13

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pomieszczenia Zespołu Placówek Oświatowych w Kalinowicach – Publicznej Szkoły Podstawowej oraz Publicznego Przedszkola w Kalinowicach znajdują się na parterze budynku. Do budynku prowadzą trzy wejścia. Wejście główne od strony ulicy jest nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo bo ze schodami. Drugie wejście do budynku od strony przedszkola posiada dodatkowo podjazd dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Trzecie wejście do szkoły od strony podwórka, jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych -posiada podjazd.

W starej części szkoły znajduje się piwnica z szatniami uczniów, do której prowadzą jedynie schody, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Stara część szkoły z nową częścią połączona jest korytarzem ze schodami oraz podjazdem dostosowanym do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem znajduje się utwardzony plac do parkowania.

Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’ ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Zespół Placówek Oświatowych w Kalinowicach nie zatrudnia osoby posługującej się językiem migowym.

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają kilka możliwości załatwienia spraw w Zespole Placówek Oświatowych w Kalinowicach:

1. Załatwienie sprawy przy pomocy osoby przybranej, którą może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego, systemu językowo – migowego ani sposobu komunikowania się osób głuchoniemych. Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona ze względu na ochronę wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze wzglądu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

2. Kontakt z Zespołem Placówek Oświatowych w Kalinowicach za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji:

Korzystanie z poczty elektronicznej: sekretatriat@zpokalinowice.strzelceopolskie.edu. pl,

Korzystanie z telefonu: 77/4617513.
Zespół Placówek Oświatowych
w Kalinowicach

ul.Szkolna 1
47-100 Strzelce Opolskie

Telefon: (077) 461 75 13

sekretariat@zpokalinowice.edu.pl

ZPO Kalinowice